ย้อนรอยการดูแล “ข้อเข่า”

700 ปีก่อน ค.ศ. ( คริสต์ศักราช ) ใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาอาการ “ข้อเข่า” เสื่อม ในปี ค.ศ. 1949 เริ่มมีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการฝังเข็ม…